Yaşam

Platon’a göre en doğru yönetim biçimi olan aristokrasi tam olarak nedir?

Antik Yunan filozofu Platon’un aristokrasiyle ilişkisi İnceleyecek olursak filozofun “Devlet” adlı kitabında ideal toplum örgütlenmesini nasıl ele aldığı oldukça değerlidir. Filozoflara göre akıllı ve erdemli kişilerin yönetimde görev alması gerekir. Aristokrasi, toplumun yapısını ve yönetimini farklı açılardan tartışmak için önemli bir kavramdır.

AristokrasiTerim, monarşi, demokrasi ve diğer yönetim biçimleriyle karşılaştırıldığında farklı yorumlanmış ve farklı şekillerde uygulanmıştır. Aristoteles’in eleştirileri ve Platon’un görüşleriBu yönetişim durumunun avantajlarını ve dezavantajlarını anlamamıza yardımcı oldu.

En başından başlayarak aristokrasi tam olarak nedir?

Aristokrasinin kısa tanımıBunu yaparsak, siyasi iktidar soylu bir azınlığın elinde söyleyebiliriz. Bu kavrama göre belirli bir grup, kalıtsal özellikleri nedeniyle toplumun geri kalanından farklıdır. ahlaki ve politik olarak üstündür ve toplumu yönetme hakkına sahiptir. Bugüne kadar siyasal güce sahip bireylerin diğer insanlardan farklı ayrıcalıklara sahip olması gerektiği yönünde birçok yaklaşım ortaya çıkmıştır.

Bu yaklaşımların temelinde bir grup insanın kalıtsal özellikleri nedeniyle toplumdan dışlanması yatmaktadır. daha akıllı, daha akıllı ve daha eğitimli olduğunu Bir inanç var. Bu anlayışlarda iktidar tek bir kişinin elinde ise monarşiden, birden fazla kişi tarafından yönetiliyorsa yani benzer özelliklere sahip elit bir grup tarafından yönetiliyorsa monarşiden söz edilir. aristokrasi. “Aristokrasi ne anlama geliyor?” Soruyu daha iyi anlayabilmek için bu kavramı biraz daha derinlemesine inceleyelim.

Aristokratik yönetim nedir? Aristokrasi, otoritenin seçilmiş, elit bir grubun elinde olduğu zamandır.

Bu anlayış demokrasiye aykırıdır ve gücün miras, zenginlik, bilgelik gibi özellikler dikkate alınarak belirlenmesini savunur.

Aristokrasi kavramı “aristos” ve “kratia” kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Aristos kelimesi en uygun ve üstün anlamında kullanılırken; Kratia kelimesi yönetim anlamına gelir.

Aristokrasinin özellikleri nelerdir?

 • Elit sınıf hakimiyeti
  • İktidarda soylular, bilgeler ve zenginler var. Bu grup halka hükmeder ve onlar adına kararlar alır.
 • Miras ve soya önem veriliyor
  • İktidara gelmek isteyen aile veya grubun asil olması gerekir. Bir kişinin statüsü ailesinden veya soyundan gelir.
 • Kelimeyle ilgili sonlu katılım
  • Aristokratik yönetimde herkesin yerine elit bir grup karar verir.
 • İktidardakiler akıllı ve yetenekli olmalı
  • Aristokrasi, toplumun en güzel insanlarının iktidarda olduğunu savunur. Yöneticilerin akıllı, yetenekli ve yüksek eğitimli olması gerekir.
 • Yalnızca bir grubun çıkarlarına değer verilir
  • Bir aristokraside karar alma sürecinde genellikle belli bir grubun çıkarları dikkate alınır ve kararlar buna göre alınır.

Aristokratik yönetim biçimini benimseyen toplumlarda Gelir eşitsizliği ve sosyal adaletsizlik görünür. Bu nedenle aristokrasi pek çok eleştiriye maruz kalmıştır.

Peki aristokrasi kavramı hangi medeniyetlerle ilgilidir?

Aristokrasi terimi ilk kez Antik Yunan poleis’inde kullanıldı. Bu terim özellikle Atina’da kullanılmış ve ilk örneğini Demes kabile reislerinin aristokrat olarak adlandırılmasıyla vermiştir. Uzun bir süre aşiret reisleri polisi ortaklaşa yönetti. Atina’da antik demokrasinin ortaya çıkmasıyla birlikte aristokratların önemi ve etkisi azaldı. Avrupa’da ekonomik ilişkilerin dönüşümüyle birlikte kitaplar para karşılığında satıldıAristokratların toprakları da ellerinden kayboldu.

Antik Çağ ve Orta Çağ’da toplumların çoğunda benzer grupların siyasal iktidar üzerindeki etkisi görülüyordu. Bu nedenle monarşinin aristokratik temellere dayandığını söylemek yanlış olmaz. Aristokrasi kavramı tarihsel olarak pek çok farklı medeniyet ve toplumda görülmüştür. Tamam Bugün aristokrasinin yönettiği ülkeler Onlar neler? Bugün birçok ülkede aristokrat sınıflar ve soylu aileler varlığını sürdürüyor. Ancak demokrasi, monarşi ve diğer yönetim biçimleri dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Platon’un ideal yönetim yaklaşımı nedir?

Platon’un ideal devlet anlayışında iki temel varsayım vardır. Birincisi, tedavi edilemeyecek kadar cahil olan çoğunluk kendilerini disipline edemiyor. İkincisi, akıllı bireyler akıllı oldukları için çoğunlukta olmayan iç kontrol ve kısıtlamalar yerine dış disiplini sağlayabilirler. Yani yönetim sanatı, öncelikle yönetilecek grubun yeteneklerini bilmek ve onların doğasına uygun işler yapmalarını sağlamaktır. Bunları takiben yönetilecek grubun kurallara uyması sağlanmalıdır.

Platon bir şeyin erdemini araştırırken öncelikle o şeyin en iyi ne yapabileceğini sorardı.

Devleti oluşturan üç sınıf vardır ve bu sınıfların her birinin devlete nasıl katkıda bulunacağını öğrenmenin en etkili yolu, onların faziletlerini sormaktır.

 • İlk küme: İlk küme üretici sınıfıdır. Bu sınıfın işlevi, hayatta kalmak için gerekli olan yiyecek, giyecek ve barınma gibi ihtiyaçları sağlamaktır. Bu sınıfta ve diğer sınıflarda bulunması gereken erdem ölçülülüktür. ölçülülük, israf etmemekGerektiğinde sahip olduklarınızı kısıtlamak anlamına gelir.
 • İkinci küme: Devleti düşmanlara karşı savunan muhafızlar ikinci grubu oluşturur. Bu küme için cesaretBu bir erdemdir.
 • Üçüncü küme: Üçüncü küme ise eyaletteki en üst konumdaki karar vericilerdir. Savaş, barış, eğitim politikaları, vergi dağıtımı gibi konularda kararları bu gruptaki kişiler verir. Bu nedenle bu kümedeki insanlar bilgelikBu değerli bir erdemdir.

Yöneticilerin akıllıca kararlar aldığı, bu kararların diğer gruplar tarafından sadakatle ve yürekten uygulandığı ve halkın maddi kısıtlamalarda ılımlılığa değer verdiği bir devlet güçlü bir devlet O olacak. Bu duruma “adil” diyebiliriz çünkü her sınıf kendi misyonunu yerine getirir. Sınıflar arasında yetenekli ve morali yüksek insanlar varsa yönetici kümesine geçiş olabilmek. Bu kişiler öncelikle sıkı bir eğitimden geçiyorlar.

Platon’un aristokrasiye bakış açısı, en uygun olanın kuralı

En iyi yönetim biçimi olarak Platon Tek bir eğitimli adamın yönetimi olan monarşiyi veya elitlerin ve en iyilerin yönetimi olan aristokrasiyi savundu. Ancak burada bahsedilen aristokrasinin alışık olduğumuz aristokrasiden bir farkı var. Platon’un burada kastettiği soy ve kan aristokrasisi değil, yetenek bir aristokrasidir.

Platon, Devlet Diyaloğu’nun sekizinci kitabında şöyle diyor:

Eğer en iyi devlet bizim tanımladığımız devletse, diğer tüm devlet biçimleri yozlaşmıştır. …bu diğer şekillerden dördü üzerinde durup onların kusurlarını incelemek. …her şekle karşılık gelen insanı incelemek

Çoğu zaman birbiriyle karıştırılan iki terim: Burjuvazi ile aristokrasi arasındaki temel farklar nelerdir?

 • Burjuvazi çoğunlukla ekonomik faaliyetler sonucunda kar elde eden orta ve üst sınıftan insanlardan oluşurken; Aristokrasi, toplumda özel statüye sahip olan ve soylu ailelerden gelen bireylerden oluşur.
 • Burjuvazi sınıfı, ekonomik faaliyetlerden kazanç elde eden, sermayesi, birikimi ve iş becerisi yüksek bireylerden oluşur. Aristokratlar toprak sahipleri veya servetlerini miras yoluyla koruyan kişilerdir.
 • Kapitalist ekonomilerde burjuva sınıfı iş modellerine öncülük ederken, aristokratlar klasik kurumları veya değerleri koruma eğilimindedir.

Burjuvazi ve aristokrasinin şartları Toplumların sınıf sistemlerinin farklı özelliklerini temsil etmek için kullanılır. Aristokrasi, burjuvazi ve işçi sınıfı kapitalizmin üç temel sınıfıdır. Burjuvazi ve aristokrasi terimlerini daha iyi ayırt edebilmek için temel farklılıklarını yukarıdaki gibi sıralayabiliriz.

Tarihsel olarak birçok toplumda değerli bir rol oynayan aristokrasi, genel olarak tarihsel bir kavram olarak kabul edilir. Günümüz toplumlarında siyasal gücün ve ayrıcalıkların eşit olarak dağıtıldığı demokratik ilkeler ön plana çıkmaktadır. Peki, bugün aristokrasi hâlâ yaygın olarak tercih edilseydi, çağdaş dünya nasıl olurdu sizce?

Kaynaklar:TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi

haber-kemalpasa.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu